Regulamin

Regulamin

Gra miejska Tajemnica Podziemnego Miasta

 

Regulamin

 1.

 1. Organizatorami Gry miejskiej Tajemnica Podziemnego Miasta są Gmina  Debrzno, CKSiT oraz Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
 2. Gra realizowana jest na terenie miasta Debrzno. Uczestnicy imprezy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

2.

 1. Gra rozpoczyna się 04 września 2021 r. w Parku Miejskim w Debrznie. Od godziny 10:00 do 11:00 rozpoczyna się rejestracja przybyłych zespołów.
 2. Uczestnicy biorą udział w grze zespołowo. Warunkiem udziału jest rejestracja zespołu liczącego od 2-5 osób. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba, która w dniu rozpoczęcia rozgrywki będzie miała ukończone 15 lat. Osoby biorące udział w grze powinny mieć dobry stan zdrowia, umożliwiający jej uczestnictwo.
 3. Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 03 września 2021 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie gry lub formularza w wersji tradycyjnej, który zostanie dostarczony do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki lub Baszty Młyńskiej w Debrznie.

Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, telefon oraz e-mail kapitana zespołu.

 1. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów zestaw niezbędnych materiałów umożliwiających udział w rozgrywce.
 2. Podczas gry każdy zespół powinien posiadać włączony telefon komórkowy o numerze podanym w formularzu.
 3. Przy każdym punkcie kontrolnym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczonych na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki.
 4. Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
 5. Podczas gry prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.
 6. Gra kończy się o godzinie 13:30.
 7. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 14:00.
 9. Powinnością uczestników jest przestrzeganie zasad fair play.
 10. Liczba miejsc jest ograniczona – do gry wejdzie pierwsze 150 osób.

Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze oraz odbiór Karty Gry uczestnik wyraża zgodę na :

wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.091997 (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.));

opublikowanie przez organizatorów na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych wizerunku uczestników, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 

3.

 

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej gramiejska.debrzno.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. Aktualny regulamin widnieje na stronie internetowej.